"Money, money, money, money, MON-EY" into the NFL swears jar.