Dmitry Arsenyev Sets New Pogo Stick Backflip World Record

By: 05.20.13

Dmitry Arsenyev completes 15 consecutive backflips on a pogo stick, setting a new world record.

Around The Web