Redneck Pogo Stick Champion

By: 02.03.13

Yep, that’s a shovel.

Around The Web